ผลงานการติดตั้ง

OUR PROJECTS

ผลงานการติดตั้งและออกแบบเครน

Shin Yhoun Sing.

Double Girder Crane 15/15 Tons Span 18M.

Hea Kwang Co.,Ltd.

Double Girder Crane 3 Tons Span 13 M.

Hea Kwang Co.,Ltd.

Double Girder Crane 3 Tons Span 18M.

SM-Cyclo(Thailand) Co.,Ltd.

Overhead Crane 500 kgs

CL Shucter Co.,Ltd.

Semi Gantry Crane 5 Tons Span 13M.

Pengfei Precision Hardware (Thailand) Co.,Ltd.

Single Girder Crane 3 Tons,5 Tons Span 20M.

BS Tools and Engineering Co.,Ltd.

Single Girder 5 Tons Span 18 M. Runway Length 30M.

Keaw Boonma Plastic Co.,Ltd.

Double Girder Crane 10 Tons Span 12M.

Para pure latex Co.,Ltd.

Double Girder 20Tons Span 18M.